مراحل آموزش شنای کرال پشت

1-سر خوردن و حالت صحیح بدن 

2-پای کرال پشت

3-دست کرال پشت

4-هماهنگی دست و پای کرال پشت

5-شنای کامل

6-استارت و برگشت