مراحل آموزش شنای کرال سینه

1-آشنایی با آب و فلوتینگها

2-حالت صحیح بدن و سر خوردن

3-پای کرال سینه

4-پای دوچرخه

5-شیرجه اولیه در آب

6-دست کرال سینه

7-شنای کامل بدون هواگیری

8-هواگیری

9-شنای کامل با هواگیری

10-استارت و برگشت