مراحل آموزش شنای پروانه

1-حالت صحیح بدن و سر خوردن

2-پای دلفین

3-دست پروانه

4-هواگیری

5-شنای کامل بدون هواگیری

6-شنای کامل با هواگیری

7-استارت و برگشت