مراحل آموزش نجات غریق

1-بهبود تکنیک و استیل 4 شنا

2-کاهش رکوردهای 4 شنا

3-دیده بانی

4-نزدیک شدن و گرفتن غریق

5-انواع حمل غریق

6-احیای قلبی و ریوی(CPR)