مراحل آموزش 4شنای رقابتی

1-انعطاف پذیری و حرکات کششی

2-استارت و برگشت صحیح 4 شنا

3-اصطلاحات انگلیسی شنا

4-بهبود تکنیک و دریلهای 4 شنا

5-کاهش رکوردهای 4 شنا

6-بدنسازی تخصصی 4 شنا

7-شرکت در مسابقات باشگاهی