آموزش خصوصی شنا و نجات غریق

آموزش خصوصی شنا و نجات غریق در استخر شما توسط مربیان حرفه ای فدراسیون

دختران و پسران مبتدی و پیشرفته (همه سنین)

ویژه ساکنین مناطق شمالی تهران