فیزیولوژی و آناتومی

 

 بافت های عضلانی تند انقباض

 
 بافت های عضلانی کند انقباض  
 بافت های عضلانی بینابینی  
 سیستم های انرژی